ANBI

De Volkssterrenwacht Bussloo is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI.
 
Wat houdt dat in?
ANBI betekent: “Algemeen Nut Beogende Instellingen”.
Dat zijn instellingen die “een kerkelijk, levensbeschouwelijk, charitatief, cultureel, wetenschappelijk of algemeen nut beogen”.
 
Volgens de belastingdienst voldoen wij hier aan.
 
De voordelen om een ANBI te zijn:
– een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen;
– schenker kan giften aan een ANBI van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
 

De VSB verwerft haar structurele inkomsten uit:
– Donateurs.
Het aantal donateurs schommelt maar beweegt zich meestal rond de 175. De meesten zijn B-donateur voor een prijs van € 40,00 per jaar.
– Bezoekers van kijk-in avonden.
Het gemiddelde bezoekersaantal op een kijk-in avond is circa veertig, waarvan ongeveer een derde donateurs. De overige bezoekers betalen een entreeprijs van € 5,00 per volwassene en € 2,50 voor een kind.
– Het geven van cursussen waarvoor cursusgelden worden geheven.
– Baromzet; de verkoop van koffie/thee/limonade tijdens de openingsuren.
– Verkoop en uitlenen van boeken/instrumenten en andere materialen.
– Subsidie Gemeente Voorst.
Incidentele inkomsten worden verkregen via fondswerving en dienen vooral voor projectmatige uitgaven.

Met betrekking tot het beheer van het vermogen is het beleid er op gericht dat er een vast bedrag ten behoeve van continuïteitsreserve wordt gereserveerd. Het vermogen van de Stichting is stabiel.

Voor nadere informatie:  www.belastingdienst.nl of www.anbi.nl